English version below.

Belangrijk: Contributie betaling

Zoals bekend hebben wij de inning van de contributie uitbesteed aan ClubCollect. Zij versturen facturen en regelen de inning.
Dit jaar starten we direct in augustus. Dit vanwege de financiële situatie bij Lokomotief. Verder is na (jaren de nullijn gevolgd te hebben) dit jaar de contributie verhoogd, alsmede de bijdragen voor landelijk spelen en kleding gebruik. Zie hiervoor de eerdere berichten op de site.

Komende week zal de eerste mailing (incl. evt SMS-bericht) met verzoek tot betaling van de contributie de deur uit gaan. Als je geen bericht hebt ontvangen, dan is het verzoek om de Penningmeester te mailen. We kijken dan waar het mis is gegaan. Heb je wel een bericht ontvangen om contributie te betalen, dan is het verzoek om bij eventuele vragen (over bijvoorbeeld de kosten die in rekening zijn gebracht) dat via de site van Clubcollect te doen. De mailing bevat hiervoor de gegevens.

Je hebt straks twee keuzes:

 • Of je betaalt direct het gehele bedrag. De site van ClubCollect biedt een handige link om direct via iDeal  te betalen
 • Of je betaalt in vier termijnen, waarbij je zelf de dag van inning bepaalt en wij de maand waarin het gebeurt. Hieraan zijn wel kosten verbonden van € 1,– per termijn.

Let op: kies je voor het betalen in termijnen, zorg dan dat je voldoende saldo hebt op je rekening op de datum van afboeking. Als dat niet het geval is en de inning wordt geweigerd, dan brengt Clubcollect extra kosten in rekening en worden de volgende termijnen opgehoogd om het complete bedrag alsnog te innen.

De volgende specifieke aandachtspunten:

 • De afrekening van de ochtendtrainingen van het afgelopen seizoen zijn opgenomen in deze betaling. Aanmelding en betaling voor komend seizoen volgt nog.
 • De aanvullende bijdrage 23/24 voor de sportschool voor de LBA is ook opgenomen in de factuur. Hiervoor hoeft dan niet nog eens apart betaald te worden.
 • De ledenstand van 7 augustus is gebruikt. Ben je na 7 augustus lid geworden, dan krijg je eind september bericht over de contributie betaling.
 • Indien gebruik wordt gemaakt van de Ooievaarspas of andere tegemoetkoming, dan is dat nog niet verwerkt, ook al maakte je afgelopen seizoen ook al gebruik van de korting. Stuur een bericht naar de penningmeester, dan wordt dit alsnog verwerkt.

Mocht er iets niet kloppen in de factuur, dan kun je via de site van Clubcollect een bericht aan de penningmeester sturen.

Andere regelingen, dan betalen in 4 termijnen, dan wel de Ooievaarspas, zijn niet mogelijk via Clubcollect. Als er dringende redenen zijn waarom de betaling NIET via bovenstaande methodes kan gebeuren, dan is het verzoek om onderbouwd met redenen een verzoek te doen voor een andere afspraak. Het bestuur zal zeer terughoudend zijn met het honoreren van dergelijke verzoeken. Een verzoek kan gedaan worden via de mail naar mailadres van de Penningmeester.

——————————————————————————————————–
English version:

Important: Contribution payment

As you know, we have outsourced the collection of the contribution to Clubcollect. They send invoices and arrange collection. This year we start directly in August. This because of the financial situation at Lokomotief. Furthermore, after having followed the zero line for years, the contribution has been increased this year, as well as the contributions for national games and clothing use. See the previous posts on the site for this.

Next week the first mailing with a request for payment of the contribution will be sent out. If you have not received a message, please email the treasurer (penningmeester@lokomotief-rijswijk.nl). We’ll see where it went wrong. If you have received a message to pay the contribution, then the request is to do so via the Clubcollect site if you have any questions (about, for example, the costs that have been charged). The mailing contains the information for this.

You will have two choices for payment:

 • Or you immediately pay the entire amount. The site offers a handy link to pay directly via I-deal
 • Or you pay in four instalments, where you determine the day of collection and we determine the month in which it takes place. There are costs associated with this of € 1 per instalment.

Please note: if you choose to pay in instalments, make sure that you have sufficient balance on your account on the date of the debit. If that is not the case and collection is refused, Clubcollect will charge additional costs and the following instalments will be increased to collect the amount.

The following specific points of attention:

 • The payment of last season’s morning training sessions is included in this payment. Registration and payment for next season will follow.
 • The additional contribution for the gym for the LBA is also included in the invoice. You do not have to pay separately for this.
 • The member position of August 7 has been used. If you became a member after August 7, you will receive a message about the payment of the contribution at the end of September.
 • If the Ooievaarspas or other reductions are used, this has not yet been processed, even if you also used the discount last season. Send a message to the treasurer, and this will be processed.

If something is not correct in the invoice, you can send a message to the treasurer via the Clubcollect site.

Other arrangements, besides paying in 4 instalments or the Ooievaarspas, are not possible via Clubcollect. If there are urgent reasons why payment cannot be made via the above methods, then the request is to make a request for another appointment, supported by reasons. The board will be very reluctant to honor such requests. A request can be made via email to the Penningmeester.